Przejdź do treści

Pomoc

W przypadku, gdy członek Społeczności Akademickiej PK zostanie poszkodowany w wyniku niepożądanego zachowania lub działania innej osoby, skierowanego pod swoim adresem, może zgłosić pisemną skargę bezpośrednio do CeWSA PK. Skarga może być złożona za pośrednictwem rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz indywidualnie przez każdego członka Społeczności Akademickiej PK. Na mocy pełnomocnictwa Rektora PK, CeWSA PK zapewni kompleksowe rozpatrzenie otrzymanej skargi aż do wyjaśnienia sprawy.

Tryb postępowania i formę składania skargi do CEWSA PK regulować będą dwa odrębne przepisy, tj. Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna WPA_D oraz Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa WPA_M, które są już na etapie tworzenia i konsultacji.