Przejdź do treści

Pomoc

W przypadku, gdy członek Społeczności Akademickiej PK zostanie poszkodowany w wyniku niepożądanego zachowania lub działania innej osoby, skierowanego pod swoim adresem, może zgłosić pisemne zgłoszenie bezpośrednio do CeWSA PK. Zgłoszenie może być złożone za pośrednictwem rektora, prorektorów, dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz indywidualnie przez każdego członka Społeczności Akademickiej PK. Na mocy pełnomocnictwa Rektora PK, CeWSA PK zapewni kompleksowe rozpatrzenie otrzymanego zgłoszenia aż do wyjaśnienia sprawy.

Tryb postępowania i formę składania zgłoszenia do CEWSA PK regulują dwa odrębne przepisy, tj. Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna WPA_D oraz Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa WPA_M, które z dniem 14 października 2022 zostały wprowadzone na Politechnice Krakowskiej i obowiązują wszystkich członków Społeczności Akademickiej PK.