Regulamin CEWSA

Regulamin Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej, zwane dalej CeWSA PK, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej PK.
 2. CeWSA PK zostało powołane do podejmowania działań związanych z zapobieganiem przejawom niewłaściwego traktowania oraz wspieraniem członków Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (zwanej dalej SA PK), tj. pracowników, studentów i doktorantów, poszkodowanych przez niepożądane zachowania osób trzecich.
 3. Podstawę działalności CeWSA PK stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022. Poz.. 574, z późn zm.), § 68 Statutu PK oraz niniejszy Regulamin.

§2 Struktura organizacyjna CeWSA PK

 1. Działalnością CeWSA PK kieruje Dyrektor, w randze Pełnomocnika Rektora PK.
 2. Dyrektor CeWSA PK podlega bezpośrednio Rektorowi PK, przed którym odpowiada za realizację powierzonych CeWSA PK zadań.
 3. Skład CeWSA PK tworzą:
  1. Dyrektor CeWSA PK,
  2. Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji,
  3. Rzecznik Akademicki/Mediator,
 4. CeWSA PK realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z:
  1. Rektorem PK,
  2. prorektorami,
  3. rzecznikami dyscyplinarnymi ds. Nauczycieli Akademickich,
  4. rzecznikami dyscyplinarnymi ds. Studentów i Doktorantów,
  5. Rzecznikiem Praw Studenta,
  6. Rzecznikiem Praw Doktoranta,
  7. dziekanami wydziałów,
  8. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej PK,
  9. kierownikami jednostek pozawydziałowych,
  10. Akademickim Punktem Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych,
  11. Działem Spraw Studenckich,
  12. Działem Organizacyjnym,
  13. Zespołem Radców Prawnych,
  14. Działem Spraw Osobowych i Socjalnych

§3 Zakres działania CeWSA PK

 1. Do zadań CeWSA PK należy:
  1. szeroko pojęta profilaktyka, tj. zwiększenie świadomości SA PK na temat zagrożeń psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację (tj. szkolenia, e-kursy, seminaria, webinary, materiały informacyjne, itp.),
  2. kompleksowe rozpatrywanie wszystkich spraw, dotyczących niewłaściwego traktowania (tj. dyskryminacja, molestowanie, mobbing), zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem Rektora PK, prorektorów, dziekanów wydziałów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez SA PK, prowadzące do ich wyjaśnienia,
  3. kierowanie spraw do odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych, nadzór nad terminowym prowadzeniem spraw oraz sprawnym przepływem dokumentacji,
  4. zapewnienie dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych poprzez delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub jednostek zewnętrznych,
  5. opracowywanie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej dla PK,
  6. opiniowanie dokumentów uczelnianych pod kątem zapobiegania występowaniu przypadków dyskryminacji i mobbingu,
  7. współpraca z jednostkami uczelni przy planowaniu badań zachowań, potrzeb i preferencji członków SA PK, oraz przy podejmowaniu działań wynikających z analizy wyników tych badań,
  8. inicjowanie akcji i działań wspierających dobre praktyki w zakresie relacji społecznych wśród SA PK, w tym działań związanych z wdrażaniem deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, głównie w zakresie Zasady 3. Upowszechnianie idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowanie i ochrona prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia,
  9. prowadzenie ewidencji dokumentacji wszystkich spraw dotyczących działalności CeWSA PK,
  10. zapewnienie obsługi administracyjnej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, Komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów oraz komisji antymobbingowej.

§4 Zakres działalności Dyrektora CeWSA PK

 1. Do obowiązków Dyrektora CeWSA PK należy:
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CeWSA PK,
  2. kierowanie spraw dotyczących molestowania i dyskryminacji do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji lub Mediatora (w przypadku sporu stron),
  3. kierowanie, z upoważnienia Rektora, spraw do wyjaśnienia przez odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych,
  4. nadzór nad terminowym prowadzeniem spraw i płynnym przepływem dokumentacji,
  5. organizowanie tematycznych szkoleń, e-kursów, webinarów oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla SA PK w ramach działań profilaktycznych,
  6. ustalanie zakresów obowiązków pracownikom i innym osobom powołanym do realizacji zadań w zakresie działania CeWSA PK oraz nadzorowanie efektywności pracy w tym zakresie,
  7. koordynacja współpracy z innymi jednostkami PK oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie działalności CeWSA PK,
  8. reprezentacja CeWSA PK na zewnątrz,
  9. opracowanie rocznego sprawozdania z działalności CeWSA PK, przedstawianego Rektorowi.
 2. Dyrektor CeWSA PK zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej poufności.

§5 Zakres działalności Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji

 1. Do obowiązków Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji w szczególności
  należy:
  1. rozpatrywanie spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
  2. prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie opinii dotyczących zgłoszonych przypadków dyskryminacji i molestowania,
  3. współuczestnictwo w opracowywaniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej dla PK,
  4. prowadzenie rejestru prowadzonych spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
  5. wypełnianie innych obowiązków ustalonych przez Dyrektora CeWSA PK.
 2. Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej poufności.

§6 Zakres działalności Rzecznika Akademickiego / Mediatora

 1. Do obowiązków Rzecznika Akademickiego/Mediatora w szczególności należy:
  1. rozpatrywanie spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
  2. staranna analiza argumentów stron sporu i dążenie do porozumienia, a w ramach działań profilaktycznych aktywne wsparcie
   SA PK w budowaniu atmosfery współpracy oraz proponowaniu rozwiązań dla zaistniałych kwestii spornych,
  3. wsparcie stron sporu w podejmowaniu działań łagodzących lub naprawczych, z poszanowaniem norm etycznych i litery prawa,
   w oparciu o doświadczenie własne oraz uprawnionych w danej sytuacji konfliktu organów uczelni,
  4. rejestr prowadzonych mediacji dotyczących kwestii spornych,
  5. wypełnianie innych obowiązków ustalonych przez Dyrektora CeWSA PK.
 2. Mediator zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej poufności.

§7 Gospodarka majątkowa CeWSA PK

 1. Gospodarka majątkowa CeWSA PK prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej odpowiedzialność ponosi Dyrektor CeWSA.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony