Procedury WPA wprowadzone na PK

Dwie nowe procedury, tj. Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna (WPA_D) oraz Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA_M), Zarządzeniem Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022, zostały wprowadzone w życie i obowiązują już wszystkich członków Społeczności Akademickiej na Politechnice Krakowskiej.

Określają zasady przeciwdziałania zjawiskom mającym znamiona dyskryminacji, molestowania i mobbingu wśród Społeczności Akademickiej PK oraz tryb postępowania w przypadku zaistnienia takich zjawisk.

Prace nad procedurami trwały cztery miesiące od czerwca 2022 i były koordynowane przez CeWSA PK. Do współpracy nad ich tworzeniem zaproszony został Prorektor ds. Studenckich Pan dr inż. Marek Bauer, zespół rzeczników dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich, rzecznicy dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów, Rzecznik Praw Studenta i Rzecznik Praw Doktoranta, a także Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji Pani mgr Beata Romek i Rzecznik Akademicki / Mediator Pani dr Justyna Małkuch-Świtalska. Cennym głosem doradczym służyły nam osoby reprezentujące administrację na PK m.in. Kierownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych Pani mgr Katarzyna Dydek oraz Kierownik Działu Organizacyjnego Pan mgr Maciej Zając.

Obie procedury zyskały pozytywną opinię Audytora Wewnętrznego PK mgr. inż. Romana Walusiaka, Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Krakowskiej.

Zgodnie z zapisami par. 1 ust. 4 Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej WPA_D oraz par. 1 ust. 5 Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej WPA_M wszyscy pracownicy PK są zobowiązani do zapoznania się z treścią obu polityk oraz przekazania do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych podpisanych oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z ww. dokumentami. 

Oświadczenia w wersji do edycji: