Przejdź do treści

Molestowanie

Molestowanie to przejaw dyskryminacji, niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (art. 18(3a) K.P.). Pod terminem pracownik należy rozumieć każdego członka Społeczności Akademickiej PK. Przejawem molestowania może być uporczywe nękanie (stalking). 

Stalking to uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, wzbudzanie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia w istotny sposób naruszając jej prywatność (art. 190a. § 1 K.K.).

Molestowanie seksualne to każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się̨ do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (art. 183a K.P.).

To, co odróżnia molestowanie seksualne od dopuszczalnych form kontaktu, jest BRAK WYRAŹNEJ I NIEBUDZĄCEJ WĄTPLIWOŚCI ZGODY NA KONTAKT!

PRZYKŁADY MOLESTOWANIA 

 • wykładowca żartuje w obecności studenta pochodzenia romskiego, że należy uważać, czy nie wynosi on sprzętu z laboratorium

PRZYKŁADY MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO 

 • wykładowca „żartem” zapowiada, że studentki, które przyjdą na egzamin w spodniach, otrzymają niższe oceny niż te, które przyjdą na egzamin w spódnicach
 • niestosowne żarty o seksualnym podtekście wygłaszane np. podczas wykładu – nawet jeśli przedstawiane są z intencją „rozluźnienia atmosfery”
 • niechciane uwagi o charakterze seksualnym – dotyczące m.in. ciała, wyglądu czy życia prywatnego lub seksualności
 • dwuznaczne aluzje czy gesty o charakterze seksualnym
 • nachodzenie, nagabywanie, natarczywe zapraszanie na prywatne spotkania pomimo odmowy
 • natarczywe przyglądanie się i taksowanie wzrokiem
 • przesyłanie niechcianych wiadomości, emaili, smsów o niestosownej, seksualizującej treści
 • gwizdnięcia, wydawanie sugestywnych odgłosów i innego rodzaju zaczepki
 • eksponowanie seksistowskich, erotycznych czy pornograficznych materiałów w jakiejkolwiek formie
  (np. wygaszacze ekranu, kalendarze, zdjęcia, plakaty)
 • niechciany kontakt fizyczny, niechciany dotyk – dotykanie, ocieranie się, chwytanie za części intymne, uszczypnięcia i klepanie
 • podciąganie części ubrania bez zgody
 • eksponowanie genitaliów innej osobie, która nie wyraziła na to zgody
 • niechciane flirtowanie i oferowanie prezentów
 • niechciane propozycje o podtekście seksualnym
 • zmuszanie do kontaktów seksualnych
 • szantażowanie ujawnieniem posiadanych materiałów o charakterze intymnym, przedstawiających molestowaną osobę
 • rozpowszechnianie informacji o poniżającym charakterze dotyczących czyjegoś życia osobistego lub seksualnego
 • wykorzystywanie trudnego położenia, poczucia osamotnienia lub bezradności do nawiązania relacji intymnych

Każdy członek Społeczności Akademickiej PK, poszkodowany w wyniku molestowania ma prawo żądać od Rektora PK podjęcia działań zmierzających do zaprzestania molestowania oraz wyjaśnienia i usunięcia przyczyn i skutków występowania takiego zjawiska.

Jeśli masz poczucie, że doświadczasz molestowania w jakiejkolwiek formie albo też jesteś świadkiem takiego zdarzenia, możesz zgłosić ten fakt do nas, tj. do Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK (CeWSA PK). W tym celu złóż pisemne zgłoszenie wypełniając  formularz stanowiący Załącznik nr 2 do Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej (WPA_D) w Politechnice Krakowskiej. 

Opisz dokładnie sytuację, w której się znajdujesz z podaniem konkretnych zachowań, mogących świadczyć o molestowaniu Twojej osoby. Im bardziej szczegółowo opiszesz stan faktyczny, z podaniem czasu i miejsca zaistniałych zdarzeń, okoliczności im towarzyszących, świadków, wskażesz sprawcę oraz konkretne dowody na poparcie opisanych okoliczności, świadczących o molestowaniu, tym szybciej i sprawniej Twoja sprawa będzie rozpatrzona przez Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji lub odpowiedniego rzecznika dyscyplinarnego. 

Zgłoszenia przyjmowane są w każdą środę w godz. 9.00-10:45 przez p. Elżbietę Jarosińską (pok. 224 II piętro, budynek WIŚiE – miejsce tymczasowe) w zaklejonej kopercie.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

 1. Regularne monitorowanie działań niepożądanych (skali oraz ryzyka ich wystąpienia).
 2. Wprowadzenie procedur mających przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom:
  – bieżące monitorowanie relacji interpersonalnych na PK,
  – zapewnienie pracownikom i studentom informacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu (szkolenia świadomościowe),
  – wdrożenie pisemnej procedury szczegółowo opisującej niepożądane zachowania, formę zgłaszania przypadków dyskryminacji oraz sposób postępowania wyjaśniającego.
 3. Stosowanie się wszystkich członków Społeczności Akademickiej PK do zasady równego traktowania.
 4. Odpowiednia, przyjazna komunikacja interpersonalna.
 5. Okazywanie należytego szacunku drugiemu człowiekowi bez względu na jego status na PK.
 6. Zachowanie stosownego dystansu w relacjach pracownik-student/doktorant.
 7. Poprawne budowanie i utrzymanie autorytetu pracownika PK.
 8. Reagowanie na zachowania innych osób, noszące znamiona dyskryminacji lub molestowania.
 9. Postępowanie zgodnie z zasadami savoir-vivre obowiązującymi na uczelni.