Mobbing

Czym jest mobbing?

Mobbing to usystematyzowana forma przemocy, głównie psychicznej, której sprawcą jest osoba współpracująca (przełożony, podwładny lub współpracownicy).

Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94(3) § 2 K.P.).

Przykłady działań i zachowań, które mogą mieć znamiona mobbingu

Lista zachowań, które zaliczone zostały przez szwedzkiego lekarza i psychologa Heinza Leymanna do grupy zachowań mobbingowych. Na bazie swoich badań wyróżnił 45 zachowań, które zestawił w pięciu kategoriach, odnosząc je do funkcjonowania osobistego i zawodowego. Zachowania te mogą być prezentowane zarówno przez jedną osobę, jak i ich większą grupę. Zdaniem Leymanna, wystarczy doświadczać jednego zachowania z przedstawionej listy, by mówić o mobbingu.

1. Działania wpływające negatywnie na procesy komunikowania się w zakładzie pracy:

 • ograniczanie lub utrudnianie przez przełożonego lub współpracowników możliwości wypowiadania się,
 • stałe przerywanie wypowiedzi,
 • reagowanie na wypowiedzi i uwagi podniesionym głosem, krzykiem, wyzwiskami, ubliżaniem i groźbami,
 • stała krytyka wykonywanej pracy, życia zawodowego i osobistego,
 • napastowanie przez telefon,
 • pogróżki i groźby pisemne i ustne,
 • prezentowanie poniżających, obraźliwych gestów, spojrzeń o ładunku emocjonalnym jednoznacznie negatywnym,
 • operowanie językiem obfitującym w różnego rodzaju aluzje, unikanie jasnego wypowiadania się wprost.

2. Działania negatywnie wpływające na relacje społeczne w zakładzie pracy:

 • unikanie przez przełożonego kontaktu z osobą, rozmów z nią,
 • fizyczne i społeczne izolowanie osoby (np. umieszczanie jej w osobnym pokoju z zakazem komunikowania się z innymi osobami),
 • zakazywanie pracownikom kontaktu z osobą,

ignorowanie, celowe niedostrzeganie osoby w środowisku pracowniczym, przechodzenie obok obojętnie, traktowanie jak powietrze.

3. Działania wpływające na negatywny wizerunek osoby w środowisku pracowniczym:

 • obmawianie, rozsiewanie plotek, wymyślanie przezwisk,
 • podejmowanie prób ośmieszenia i skompromitowania osoby, różnych sfer jej życia,
 • żarty na temat życia osobistego danej osoby,
 • parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów i mimiki osoby,
 • atakowanie poglądów politycznych, przekonań religijnych, ogólnie pojętego światopoglądu,
 • wyśmiewanie i atakowanie osoby ze względu na jej narodowość, kolor skóry, orientację seksualną,
 • wyśmiewanie niepełnosprawności, kalectwa lub jakichś cech osobliwych dla osoby,
 • sugerowanie choroby psychicznej, kierowanie na badania diagnostyczne,
 • zwracanie się do osoby z użyciem wulgarnych przezwisk lub innych upokarzających, poniżających wyrażeń,

składanie propozycji o charakterze seksualnym.

4. Działania uderzające w pozycję zawodową:

 • wydawanie poleceń służbowych wymuszających wykonywanie obraźliwych prac naruszających godność osobistą,
 • fałszywe ocenianie zaangażowania w pracę,
 • kwestionowanie podejmowanych decyzji,
 • nieprzydzielanie osobie żadnych zadań do wykonania, by wykazać jej zbędność,
 • zlecanie określonych zadań, po czym manifestacyjne ich odbieranie,
 • wydawanie absurdalnych, sprzecznych lub bezsensownych poleceń,
 • przydzielanie zadań powyżej lub poniżej możliwości i umiejętności osoby,

przydzielanie wciąż nowych zadań z nierealnym terminem ich wykonania w celu zdyskredytowania ofiary.

5. Działania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie osoby:

 • zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia, przewyższających fizyczne możliwości osoby,
 • grożenie przemocą fizyczną,
 • znęcanie się fizyczne,
 • przyczynianie się do powstawania strat materialnych powodowanych przez danego pracownika,
 • działania o podłożu seksualnym, molestowanie seksualne,
 • wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania ofiary.

Podział ten ma ułatwić pracownikom nazwać zachowania, których doświadczają w miejscu pracy, a także pomóc pracodawcy odpowiednio rozpoznać te zachowania, które sam obserwuje lub o których słyszy, że mają miejsce w jego zakładzie pracy.

Przedstawiona lista to tylko przykładowe zachowania, które mogą przerodzić się w mobbing. W dobie zdobyczy XXI wieku należy się liczyć z faktem, że z pomocą technicznych możliwości, znacząco może wzrosnąć liczba ludzkich zachowań o charakterze terroru psychicznego.

Lista przykładowych działań i zachowań, które występują w mobbingu uczelnianym:

 • dyskredytowanie osoby, lub nieuzasadnioną, nie merytoryczną, krytykę jego pracy,
 • rozpowszechnianie nieuzasadnionych, złośliwych plotek, anonimów, często na tematy osobiste, np. o braku zrównoważenia, niewłaściwych cechach charakteru, o chorobie psychicznej, niewykonaniu obowiązków, których nie przydzielono, albo zablokowano wykonanie pomimo przydziału,
 • publiczne upokarzanie np. wobec studentów, innych pracowników, na zebraniach naukowych itp.,
 • ignorowanie pracownika przy tworzeniu zespołów badawczych, dydaktycznych, przy nagradzaniu itp.,
 • przydzielaniu pracownikowi obowiązków poniżej, albo powyżej jego kwalifikacji lub takich, których nie może w ogóle wykonać, albo wynikają z pobudek innych niż dobro pracowników danej jednostki organizacyjnej,
 • wyszydzanie pracownika, stosowanie gróźb np. zastraszanie zwolnieniem z pracy, czy też bezpodstawną negatywną oceną,
 • wydawanie sprzecznych poleceń lub poleceń niezgodnych z prawem, zlecanie wykonania prac bezsensownych, odbieranie prac wcześniej zadanych/uzgodnionych do wykonania,
 • nieudzielanie informacji np. o przydziale zajęć dydaktycznych, a następnie oskarżanie, że zajęcia nie zostały przeprowadzone,
 • nieuzasadnione zarzuty o brak etyki, o negatywne oddziaływanie na kolegów, studentów, bez wykazania zasadności zarzutów,
 • nieuzasadnione zarzuty o brak kwalifikacji, bez wykazania zasadności zarzutów,
 • wymuszanie dopisywania innych pracowników do wykonywanej jednoosobowo pracy, aby np. pomniejszyć rolę, osiągnięcia,
 • grożenie przemocą fizyczną.

Lista działań mobbingowych stosowanych na uczelniach może być znacznie dłuższa. To zależy od możliwości i „pomysłowości” mobberów.

Po czym poznam, że to mobbing?

Gdzie mogę zgłosić sprawę?

14 działań zapobiegających mobbingowi

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony