Przejdź do treści

Dyskryminacja

TREŚĆ Przycisk będzie jeszcze poprawiony

Przykładem dyskryminacji bezpośredniej jest sytuacja, gdy już na etapie rekrutacji w kryterium naboru na dane stanowisko pracodawca wprost informuje, że zatrudni tylko mężczyzn lub osoby powyżej lub poniżej danego wieku pomimo tego, że rodzaj określonych w ofercie obowiązków może wykonać każda osoba niezależnie od wieku i płci. 

Przykładem dyskryminacji pośredniej może być sytuacja, w której występuje zróżnicowanie wynagrodzenia pracowników pomimo tego, że wykonują te same obowiązki będąc na takim samym stanowisku pracy.

Dyskryminacja pośrednia ma miejsce również wtedy, gdy pewna grupa osób jest faworyzowana przez pracodawcę, który ułatwia im awansowanie, dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje lub proponuje im inne formy zadań, za które otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Taki rodzaj wykluczenia pozostałych pracowników stanowi naruszenie zarówno prawa unijnego, jak i konstytucji.

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika