Dyskryminacja

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja w powszechnym rozumieniu oznacza rozróżnienie (ang. discrimination) i polega na nieprzychylnym, wręcz gorszym traktowaniu jednej osoby lub grupy osób w stosunku do innych, będących w podobnej sytuacji. Dzieje się to wtedy, gdy dana osoba lub grupa osób wyróżnia się ze względu na pewną odmienną cechę, tj. płeć, narodowość, niepełnosprawność, wyznawaną religię, własny światopogląd, status społeczny i ekonomiczny czy inną rasę (takich cech jest znacznie więcej).

Dyskryminacja to bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo nierówne traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz przynależność związkową, orientację seksualną, a także przyznanie z tych względów niektórym pracownikom mniejszych praw niż te, z których korzystają pracownicy znajdujący się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej (art. 113 K.P.). Pod terminem pracownik należy rozumieć każdego członka Społeczności Akademickiej PK. W ustawodawstwie wyróżnia się dwa rodzaje dyskryminacji: bezpośrednią i pośrednią.

Czym jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia?

Przykłady zachowań dyskryminujących

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy mam poczucie dyskryminowania?

Gdzie mogę zgłosić sprawę?

9 działań zapobiegających dyskryminacji

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony