Przejdź do treści

Regulamin Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej

§1
Postanowienia ogólne

 1. Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej, zwane dalej CeWSA PK,
  jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
  zwanej dalej PK.
 2. CeWSA PK zostało powołane do podejmowania działań związanych z zapobieganiem przejawom
  niewłaściwego traktowania oraz wspieraniem członków Społeczności Akademickiej Politechniki
  Krakowskiej (zwanej dalej SA PK), tj. pracowników, studentów i doktorantów, poszkodowanych
  przez niepożądane zachowania osób trzecich.
 3. Podstawę działalności CeWSA PK stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
  wyższym i nauce (Dz.U. z 2022. Poz.. 574, z późn zm.), § 68 Statutu PK oraz niniejszy Regulamin.

§2
Struktura organizacyjna CeWSA PK

 1. Działalnością CeWSA PK kieruje Dyrektor, w randze Pełnomocnika Rektora PK.
 2. Dyrektor CeWSA PK podlega bezpośrednio Rektorowi PK, przed którym odpowiada za realizację
  powierzonych CeWSA PK zadań.
 3. Skład CeWSA PK tworzą:
  a. Dyrektor CeWSA PK,
  b. Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji,
  c. Rzecznik Akademicki/Mediator,
 4. CeWSA PK realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z:
  1) Rektorem PK,
  2) prorektorami,
  3) rzecznikami dyscyplinarnymi ds. Nauczycieli Akademickich,
  4) rzecznikami dyscyplinarnymi ds. Studentów i Doktorantów,
  5) Rzecznikiem Praw Studenta,
  6) Rzecznikiem Praw Doktoranta,
  7) dziekanami wydziałów,
  8) Dyrektorem Szkoły Doktorskiej PK,
  9) kierownikami jednostek pozawydziałowych,
  10) Akademickim Punktem Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych,
  11) Działem Spraw Studenckich,
  12) Działem Organizacyjnym,
  13) Zespołem Radców Prawnych,
  14) Działem Spraw Osobowych i Socjalnych

§3
Zakres działania CeWSA PK

 1. Do zadań CeWSA PK należy:
  1) szeroko pojęta profilaktyka, tj. zwiększenie świadomości SA PK na temat zagrożeń
  psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację (tj. szkolenia, e-kursy, seminaria,
  webinary, materiały informacyjne, itp.),
  2) kompleksowe rozpatrywanie wszystkich spraw, dotyczących niewłaściwego traktowania
  (tj. dyskryminacja, molestowanie), zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem Rektora
  PK, prorektorów, dziekanów wydziałów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK, kierowników
  jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz
  zgłaszanych indywidualnie przez SA PK, prowadzące do ich wyjaśnienia,
  3) kierowanie spraw do odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych, nadzór nad terminowym
  prowadzeniem spraw oraz sprawnym przepływem dokumentacji,
  4) zapewnienie dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych poprzez
  delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych
  PK lub jednostek zewnętrznych,
  5) opracowywanie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki
  Antydyskryminacyjnej dla PK,
  6) opiniowanie dokumentów uczelnianych pod kątem zapobiegania występowaniu przypadków
  dyskryminacji i mobbingu,
  7) współpraca z jednostkami uczelni przy planowaniu badań zachowań, potrzeb i preferencji
  członków SA PK, oraz przy podejmowaniu działań wynikających
  z analizy wyników tych badań,
  8) inicjowanie akcji i działań wspierających dobre praktyki w zakresie relacji społecznych wśród
  SA PK, w tym działań związanych z wdrażaniem deklaracji Społecznej Odpowiedzialności
  Uczelni, głównie w zakresie Zasady 3. Upowszechnianie idei równości, różnorodności,
  tolerancji oraz respektowanie i ochrona prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności
  akademickiej i jej otoczenia,
  9) prowadzenie ewidencji dokumentacji wszystkich spraw dotyczących działalności CeWSA PK

§4
Zakres działalności Dyrektora CeWSA PK

 1. Do obowiązków Dyrektora CeWSA PK należy:
  1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CeWSA PK,
  2) kierowanie spraw dotyczących molestowania i dyskryminacji do Rzecznika ds.
  Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji lub Mediatora (w przypadku sporu stron),
  3) kierowanie, z upoważnienia Rektora, spraw do wyjaśnienia przez odpowiednich rzeczników
  dyscyplinarnych,
  4) nadzór nad terminowym prowadzeniem spraw i płynnym przepływem dokumentacji,
  5) organizowanie tematycznych szkoleń, e-kursów, webinarów oraz przygotowanie materiałów
  informacyjnych dla SA PK w ramach działań profilaktycznych,
  6) ustalanie zakresów obowiązków pracownikom i innym osobom powołanym do realizacji
  zadań w zakresie działania CeWSA PK oraz nadzorowanie efektywności pracy w tym
  zakresie,
  7) koordynacja współpracy z innymi jednostkami PK oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie
  działalności CeWSA PK,
  8) reprezentacja CeWSA PK na zewnątrz,
  9) opracowanie rocznego sprawozdania z działalności CeWSA PK, przedstawianego
  Rektorowi.
 2. Dyrektor CeWSA PK zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej poufności.

§5
Zakres działalności Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji

 1. Do obowiązków Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji w szczególności
  należy:
  1) rozpatrywanie spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
  2) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie opinii dotyczących zgłoszonych
  przypadków dyskryminacji i molestowania,
  3) współuczestnictwo w opracowywaniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz
  Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej dla PK,
  4) prowadzenie rejestru prowadzonych spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
  5) wypełnianie innych obowiązków ustalonych przez Dyrektora CeWSA PK.
 2. Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji zobowiązany jest do zachowania
  bezwzględnej poufności.

§6
Zakres działalności Rzecznika Akademickiego / Mediatora

 1. Do obowiązków Rzecznika Akademickiego/Mediatora w szczególności należy:
  1) rozpatrywanie spraw, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
  2) staranna analiza argumentów stron sporu i dążenie do porozumienia, a w ramach działań
  profilaktycznych aktywne wsparcie SA PK w budowaniu atmosfery współpracy oraz
  proponowaniu rozwiązań dla zaistniałych kwestii spornych,
  3) wsparcie stron sporu w podejmowaniu działań łagodzących lub naprawczych,
  z poszanowaniem norm etycznych i litery prawa, w oparciu o doświadczenie własne oraz
  uprawnionych w danej sytuacji konfliktu organów uczelni,
  4) rejestr prowadzonych mediacji dotyczących kwestii spornych,
  5) wypełnianie innych obowiązków ustalonych przez Dyrektora CeWSA PK.
 2. Mediator zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej poufności.

§7
Gospodarka majątkowa CeWSA PK

 1. Gospodarka majątkowa CeWSA PK prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej odpowiedzialność ponosi
  Dyrektor CeWSA.