Przejdź do treści

Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna WPA_D

Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna WPA_D w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78 Rektora PK z dnia 14 października 2022 r. Określa zasady przeciwdziałania zjawiskom mającym znamiona dyskryminacji i molestowania (w tym
molestowania seksualnego) wśród członków Społeczności Akademickiej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz tryb postępowania w przypadku zaistnienia takich zjawisk.

Podstawę WPA_D stanowią postanowienia wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Kodeksu Pracy (K.P.), Statutu PK oraz § 95 ust. 4 Regulaminu Pracy PK.

Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Polityki, a podpisane przez niego oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią (załącznik nr 1 WPA_D), dołącza się do jego akt osobowych.

Zarządzenie Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej